දෙසැම්බර් වන තුරුවත් සීමාවන් සමග කටයුතු කළ යුතුයි -වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන 19-10-21