එ.ජා.ප රංගනයේ තිර පිටපත රනිල්ගේ... පියල් නිශාන්ත 15-03-19