ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තරව කරදර කිරීමක් - ආසියාවේ රටවල් සියල්ල එක තීරණයක 03-03-21