ජනතා කර මතින් වසන්ත සේනානායක ගෝඨාගේ වේදිකාවට 09-11-19