රාජ්‍ය බලය දුන්නොත් රට බබළවන්න සජිත් සුදානම්... 12-07-19