ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවය ගැන රෝහණ ලක්ෂ්මන් කියයි... 15-01-22