ජනතාවට සවියක් නොවූ ජනසවි ගමේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය 14-02-20