ටැටූ සාප්පුවේ හිමිකරු පොලිසියට දෙන පාපොච්චාරණය සමාජ මාධ්‍යයට මුදාහැරලා 11-07-24