මේගොල්ලොත් බලයට ආවේ පාස්කු ප්‍රහාරය විකුණලා...ඔබතුමත් කතානායක වුණේ එහෙමයි... 19-09-23