වයඹ අසරණ කළ වර්ජනය - '' 22 වැනිදායින් පසු සියලු රෝහල්වල වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි'' - Hiru News 16-05-24