ගෝඨාට ආයෙත් නඩු දානවා - රණවිරුගායට බෙහෙත් දෙනවා 10-10-19