නව තාක්ෂණික උපකරණ ගැන ගුවන් හමුදාපතිගේ අවධානය... 22-07-19