පළාත්සභා මැතිවරණය පවත්වන්න බලය තියෙන්නේ කාටද 16-03-19