කන්දකාඩු දියතලාව හා පුනානි යන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් 223 ක් නිවෙස්වලට 27-03-20