එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ සුන්බුන් ඉවත්කිරීමේ කටයුතු සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවයි... 14-10-21