තෙල් නිසා තැන තැන වලිපිට වලි - 225 ම බාන බාන ඈදලා හාන්න පුළුවන් - Hiru News 24-06-22