සිංහල බෞද්ධ ඡන්දවලින් ජනාධිපතිවරු හදලා නෑ-හේෂා 16-10-19