සම්බුදු තෙමඟුල සමරන්න පල්ලියේ හැදෙන වෙසක් කූඩු 16-05-19