සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් ඩොලර් එකක් හම්බ කරගන්න බැරුව ඉන්නේ. රෝහිත අබේගුණවර්ධන 26-09-21