පසුගිය ආණ්ඩුව අත්හැර දමා තිබූ ව්‍යාපෘති නැවත ආරම්භ කරන ලෙස අගමැතිගෙන් උපදෙස් 03-03-21