ලක්වැසි ජනතාවට සෞභාග්‍ය උදා කිරීම තමාගේත් රජයේත් ඒකායන පරමාර්ථයයි – ජනපති 14-01-21