අද තරුණ පරපුර වෙලාගත් යකෙක් සිටිනවා... ආරක්ෂක ලේකම් 15-02-20