උමාඔය ව්‍යාපෘතියේ උමගට ජලය පිරවීම ගැන සාකච්ඡාවක් 10-10-19