පාසල් දරුවො බලාගෙන ඉන්නවා ඕක නවත්වන්න කාලගෝට්ටියක් නිසා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබේ 21-11-23