මංගලට හාමුදුරුවරු පේන්නේ කුලී හේවායින් වගේ-නිමල් 09-11-19