අපිට ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න බැහැ 26-03-20