ඉන්දියාවට එන්නතක් වෙනුවෙන් වරාය දෙනවට වඩා හොදයි කොරොනා හැදිලා මැරෙන එක ලාල් කාන්ත 22-01-21