ගතවූ පැය 24 තුල ශ්‍රී ලංකාවේ ආසාදිතයන් වාර්තාවී නැහැ - Hiru News 02-08-20