පීත්ත පටිය කපලා පැය 24යි - කටුනායක Pcr නවතියි - Hiru News 28-09-21