පැත්තකින් ලිට්‍රෝ එක විකුණන්න සෙට් වෙනවා.අනිත් පැත්තෙන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කර ගන්නවා 03-12-21