අමෙරිකානු ඩොලරය හමුවේ රුපියල තවදුරටත් බාල්දු වෙයි 12-10-18