පඩි ගෙවන්න සල්ලි නැහැ පළාත් පාලන නියෝජිතයින්ට කෝටි ගණන් දෙනවා.. ප්‍රියන්ත බද්බේරිය 14-10-21