විපක්ෂ නායකගේ අම්මා ලියූ ලිපිය \'අම්මට මදුරුකොයිල් ගම්බෝතල් හාෆ්ෂීට් දෙන්න බැරි පුතා \' 04-10-23