තිස් හත්වෙනි මහලට බක්කි කරත්තෙන් ආ කැබිනට් පත්‍රිකා 16-03-19