නිදිමරන එක ජනාධිපති වෙන්න සුදුසුකමක් නෙමෙයි - මහින්ද 16-10-19