අප්‍රේල් 25 ඡන්දේ තියන්න බෑ - මැකොස - 2024 මුල ජනාධිපතිවරණයක් - Hiru News 19-03-23