මගේ වැටුප ලක්ෂ 25ක් නෙවෙයි ලක්ෂ 4යි.මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ Siyatha News 25-11-22