ත්‍රීවීල් රියදුරන්ට ඕනෑම තැනකින් තෙල් - 2500ට අරන් ඉතුරු ටික දුවන්න - Hiru News 06-08-22