ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩඒමට සහය වෙනවා විදෙස් තානාපතිවරුන් පිරිසකගෙන් ජනපතිට සහතිකයක් 23-09-22