නගරයට එන ජනතාවට මොණරාගල පොලිසියෙන් දුන් අපූරු දන්සල 27-03-20