කන්න ගත්ත රයිස් එකේ මැස්සෝ ඒක පෙන්නුවහම බෙල්ල හපා කාළා - ''ප්‍රශ්න වැඩක් නෑ - මෙතන ෂෝ ගහන්න බෑ'' 26-09-23