රටේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව ගැන වගකීම තියෙන්නේ ජ.වි.පෙ. ටයි... අනුර 16-05-19