මේ ලෑස්ති වෙන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂට ගහන්න බැරි වෙච්ච මැච් එක ගහන්න ද කියලා අපිට බයක් තියෙනවා 14-05-22