සංචරණ සීමා පිළිබඳ සෙවීමට සෞඛ්‍ය සේවකයින් යෙදවීම ප්‍රායෝගික නෑ - වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් 19-10-21