\'දේශපාලන පක්ෂයක් කියන්නේ කාගේවත් බූදලයක් නෙමෙයි\' - \'මම කරපු කිසි වැඩක් අත ගහලා නවත්තලා නැහැ\' 16-05-24