හැර යන ජීවිත අතරේ උගුලකට හසුවූ දැවැන්තයෙක්ට ප්‍රථිකාර 12-10-18