දෙසිය විසිපහම ප්‍රතික්ෂේප කරමු - නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු 14-08-19