නිදහස් පක්ෂය හා පොදුජන පෙරමුණ අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹෙයි. 10-10-19