මොස්කව් සිට පැමිණි සිසුන් 260ක් නිරෝධායනයට - Hiru News 23-05-20