රත්මලේ නිම්නයේ හුදකලා වූ ජනතාවට ගම්මැද්දෙන් පානීය ජලය 13-06-19